Zespół Szkół nr 90
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 90 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 5 (I i II etap edukacyjny), nauką, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 7 do 20 roku życia.

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 6 nauką, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku do 24 roku życia.

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 funkcjonują zespoły rewalidacyjno wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Placówka istnieje ponad 50 lat. Została powołana w 1966 r. jako druga  tego typu szkoła w Warszawie. Jest to "Szkołą z Klasą", w której pracują "Nauczyciele z Klasą". Placówka wyróżniona została "Honorowym Medalem Mazurka Dąbrowskiego", ponadto posiada ,,Certyfikat Jakości Edukacyjnej oraz Honorowe Wyróżnienie Prezydenta Miasta st. Warszawa ,,Szkoła z pomysłem".

Szkoła kształci, wychowuje i sprawuje opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną na poziomie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych,  integrując realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nadrzędnym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w środowisku na miarę ich możliwości.

Kadra nauczycielska realizuje misję edukacyjną placówki poprzez integrację uczniów ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i komunikacji z otoczeniem, korzystanie z osiągnięć techniki, dbałość o rozwój kulturalny dzieci, współpracę z ich rodzicami. 

Program edukacyjny realizowany jest poprzez: 

 • zajęcia przedmiotowe i specjalistyczne:
 • zajęcia wspierające rozwój ucznia
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • koła zainteresowań
 • realizację szeregu programów np. „Programy Edukacji Artystycznej w zakresie muzyki, teatru, tańca, plastyki, techniki i rękodzieła oraz sportu i rekreacji”, "Szkoła Promująca Zdrowie", "Wychowanie w Duchu Wartości", międzynarodowy program "Warszawa - Bruksela - bez granic", „Program Edukacji Ekologicznej”, „Poznajemy i tworzymy teatr”, ”, oraz program wychowawczo- profilaktyczny. Szkoła realizuje szereg innowacji. Szkoła dysponuje nowoczesnymi, specjalistycznymi salami i pracowniami wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i sprzęt (finansowany również ze środków EFS).

  Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą w sposób ciekawy i twórczy rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, które dostępne są dla każdego wychowanka. Uczniowie korzystają w szkolnej stołówce z przygotowywanych w szkolnej kuchni  domowych obiadów (dofinansowanie obiadów ze środków m. st. Warszawy). Czas relaksu i odpoczynku odbywa się  na placu zabaw w szkolnym ogrodzie.                                                                                        

  W czasie ferii zimowych i letnich w szkole realizowany jest corocznie miejski projekt „Lato i zima w mieście” dla uczniów szkoły i dzieci niepełnosprawnych z dzielnicy Praga – Południe,  przy ścisłej współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.   

  Realizując nadrzędne cele wychowania patriotycznego, obywatelskiego i społecznego oraz kultywowania tradycji narodowych - w placówce prężnie działa 427 Drużyna Harcerska "Nieprzetartego Szlaku".

  Do tradycji szkoły należą coroczne uroczyste obchody Święta Niepodległości. 

  Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem szkoła utrzymuje od lat ścisłe kontakty z uczelniami wyższymi m.in. Akademią Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP. 

  Wartości, jakimi nauczyciele kierują się w swojej pracy to:  szacunek,  tolerancja,  dostrzeganie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,  umacnianie w uczniach poczucia własnej wartości,  innowacyjność,  życzliwość,  otwartość.

  Atutem szkoły jest:   stosowanie nowatorskich metod pracy,  kameralność,  przyjazna atmosfera,  wspaniali, zaangażowani rodzice,  wysoko wykwalifikowana kadra,  bogactwo środków dydaktycznych,  estetyka pomieszczeń,  dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (np. podjazd, pomieszczenia sanitarne).

  Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły mają możliwość spotkań z dyrektorem placówki, pedagogiem, psychologiem. W ramach realizacji programu promocji szkoła organizuje dni otwarte placówki, pikniki, spotkania integracyjne, jak również różne imprezy okolicznościowe.

   

 

 
 
Wprowadził Zebrzyjewska G. 10-01-2013
Aktualizujący Zebrzyjewska G. 20-12-2017
Zatwierdzający Wodyk D. 20-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-12-2017
Liczba odwiedzin: 1173
Rejestr zmian