Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 90 funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) opracowane zostały statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 i stanowią one wykładnię prawa związanego z ich funkcjonowaniem
1. Zasady finansowania:
Działalność Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, m.in. pochodzących z darowizn, wynajmu pomieszczeń.
2. Zasady działalności edukacyjno - wychowawczo - opiekuńczej
Działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza wynika z podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zespoły d/s specjalnych potrzeb edukacyjnych opracowują dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości uczniów. W pracy edukacyjno wychowawczej realizowane są też treści zawarte w programie wychowawczo- profilaktycznym oraz innych programach funkcjonujących w placówce.
3. Zasady zarządzania
Zarządzanie partnerskie w oparciu o zespół kierowniczy, w skład którego wchodzą wicedyrektor, kierownik świetlicy, we współpracy z organami szkoły, zgodnie z ich kompetencjami oraz ze związkami zawodowymi.
4. Zasady wynagradzania
Wynagradzania pracowników:
-nauczycieli - w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawa (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
- pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa